ALGEMENE VOORWAARDEN

A. ALGEMEEN

A.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van RT Vision bv. vervallen.

A.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door RT Vision bv.  schriftelijk is bevestigd.

A.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied bij RT Vison bv, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

A.4 Afspraken met personeel binden RT Vision bv.  niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

A.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan RT Vision bv. , van welke aard ook.

A.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

A.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door RT Vision bv.  met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing naar de voorwaarden van opdrachtgever op zijn briefpapier is daarvoor niet voldoende. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan RT Vision bv.  een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, diensten van haar afneemt, werkzaamheden door haar laat uitvoeren, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

B. OFFERTES

B.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. RT Vision bv.  is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

B.2 De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is veertien dagen.

B.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

B.4 Alle door RT Vision bv.  opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

B.5 Alle kosten ten behoeve van het werk benodigde energie komen voor rekening van opdrachtgever evenals kosten voor transport op het werk. Transportkosten van het magazijn van RT Vision bv.  tot aan het werk -mits per as bereikbaar zijn voor rekening van RT Vision bv. .

B.6 Opdrachtgever is gehouden voorzieningen te treffen voor de afvoer van vrijgekomen materialen. Alle kosten voor afvalverwijdering of afvoer van overtollige materialen komen voor rekening van opdrachtgever. Indien RT Vision bv. voor één van de voornoemde zaken zorgdraagt wordt dit aan opdrachtgever doorbelast, tenzij in de opdrachtbevestiging anders aangegeven.

B.7 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

B.8 Indien een opdracht uitblijft, behoudt RT Vision bv.  zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

B.9  Ten aanzien van middels demomateriaal of proefstukken alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de demomaterialen, proefstukken of de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

B.10 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal RT Vision bv.  gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor RT Vision bv.  kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

B.11 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen en/of het uitgevoerde werk. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van het uit te voeren werk, verplichten RT Vision bv.  niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der verwerkte goederen, de geleverde dienst en/of het uitgevoerde werk te weigeren.

B.12 Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan RT Vision  wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle in dit hoofdstuk bedoelde stukken, binnen acht dagen franco aan RT Vision bv.  terug te zenden.

C. OPDRACHTEN

C.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. RT Vision bv.  is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan RT Vision bv.  kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

C.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan RT Vision bv.  ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door RT Vision bv.  zijn bevestigd.

C.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan RT Vision bv.  alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien RT Vision bv.  zulks  wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

C.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

C.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden RT Vision bv.  eerst na schriftelijke acceptatie.

C.6 Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in Art. 6:265 B.W. alsmede in alle andere artikelen daaromtrent.

C.7 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

C.8 RT Vision bv.  behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, vallende onder de noemer meerwerk.

C.9 Verrekening van meer- en minder werk vindt plaats:
a. In geval van bestek wijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk).
b. In geval van afwijkingen van bedragen en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
c. In de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

C.10 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan vindt verrekening plaats bij de eindafrekening.

C.11 Verrekening van minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

C.12 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van RT Vision bv.  op verrekening daarvan onverlet.

C.13 In geval van stelposten worden de aan RT Vision bv.  berekende bedragen of de door RT Vision bv.  gemaakte kosten, verhoogd met 10%, ten laste gebracht van de betreffende stelpost. Indien de stelpost te hoog of te laag blijkt ingeschat vindt verrekening plaats als bij meer- en minderwerk.

C.14 Verwerkingskosten van in stelposten opgenomen materialen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet opgenomen in de aanneemsom en zullen als meerwerk worden verrekend.

D. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

D.1 In principe dient opdrachtgever er voor te zorgen dat een werk zoveel mogelijk vrij wordt gehouden van personen en goederen die daar niet thuishoren.

D.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering of uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk
geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

D.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van RT Vision bv., tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk E.

D.4 Opdrachtgever is gehouden te zorgen voor afdoende mogelijkheden voor de aanvoer en/of opslag van goederen in de directe omgeving van het werk.

D.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft RT Vision bv.  enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever RT Vision bv.  bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door RT Visio bv.n  schriftelijk is bevestigd.

D.6 Het eventueel door RT Vision bv.  te verwerken materiaal dient tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van RT Vision bv.  een niet-franco zending te weigeren.

D.7 Indien tijdens de uitvoering van het werk de gewone functie van het perceel geheel of ten dele gehandhaafd blijft, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen, dat er voor RT Vision bv. afdoende mogelijkheden aanwezig zijn om de opdracht uit te voeren. Ook dient opdrachtgever te zorgen dat derden, die in zijn opdracht werken uitvoeren, geen vertraging veroorzaken voor de werkzaamheden van RT Vision bv. Indien er toch om voornoemde redenen vertraging ontstaat, komen de kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever.

D.8 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken materiaal op de overeengekomen tijd bij RT Vision bv.  wordt afgeleverd. Indien ten gevolge van niet-tijdige levering door opdrachtgever de uitvoering van de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra-transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal RT Vision bv.  daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is RT Vision   bv.gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken materiaal dient door opdrachtgever te geschieden.

D.9 Alle leveringstijden worden door RT Vision bv.  steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van RT Vision  eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

D.10 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan RT Vision bv.  kennis geeft, onverminderd het recht van RT Vision bv.  om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat RT Vision bv.  omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

D.11 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met RT Vision voort vloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft RT Vision bv.  het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan RT Vision bv.  verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

D.12 Ten onrechte door de opdrachtgever geweigerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

D.13 RT Vision bv.  is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar mening van RT Vision bv.  een goede uitvoering bevordert.

D.14 Indien RT Vision bv.  goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die RT Vision bv.  gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft RT Vision bv.  ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

D.15 De levering der bestelde goederen geschiedt vanwege RT Vision bv. door de ter beschikkingstelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die goederen aan de betreffende vervoerder.

D.16 Indien tijdens de uitvoering van een door RT Vision bv. aangenomen werk blijkt, dat ten gevolge van aan RT Vision bv.  onbekende omstandigheden of door overmacht het werk niet uitvoerbaar is, heeft RT Vision bv.  het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door RT Vision bv.  reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden en toeleveringen te vergoeden.

D.17 Een werk is goedgekeurd indien:
a. opdrachtgever, de levering en het werk heeft goedgekeurd of aanvaard.
b. opdrachtgever, de levering het werk niet binnen acht dagen na oplevering heeft gekeurd.
c. opdrachtgever, de levering het werk in gebruik neemt alvorens het werk opgeleverd is.

E. OVERSCHRIJDING (OP)LEVERINGSTERMIJN

E.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door RT Vision bv.  over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen, worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het voren bedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereed making van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

E.2 De met RT Vision bv.  overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

E.3 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, vorstverlet, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en half fabricaten aan RT Vision bv.  door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of half fabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan RT Vision bv.  van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

E.4 Ingeval van overmacht zal RT Vision bv.  daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting RT Vision bv.  het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

F. RECLAMES EN GARANTIE

F.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. RT Vision bv.  is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan.

F.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na oplevering- aan RT Vision bv.  worden gemeld.

F.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

F.4 Opdrachtgever zal alle door RT Vision bv.  voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door RT Vision bv.  en/of door hem aangewezen derden in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

F.5 Indien RT Vision bv.  een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te her leveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerste geval dient opdrachtgever RT Vision bv.  alle medewerking te verlenen.

F.6 RT Vision bv.  aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

F.7 Indien gebreken zijn ontstaan door materiaalkeuze en/of constructiekeuze door of namens de opdrachtgever aanvaardt RT Vision bv.  geen verantwoordelijkheid. Garanties op hardware worden behandeld conform fabriekants voorwaarden.

F.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft RT Vision bv.  niet; met name zal RT Vision bv  in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

F.9 Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting, van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties, niet op.

F.10 RT Vision bv.  is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan RT Vision bv.  verstrekte garantie.

F.11 Garantie wordt slechts verleend op goederen die volledig aan RT Vision bv.  zijn betaald, gedurende 1 jaar na levering tenzij schriftelijke anders overeengekomen.

F.12 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van RT Vision bv. .

F.13 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door RT Vision bv.  zijn bevestigd.

F.14 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

F.15 Alle schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door toedoen van door opdrachtgever geleverde goederen komen voor rekening van opdrachtgever

G. AANSPRAKELIJKHEID

G.1 RT Vision bv. en haar ondergeschikten dragen generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door RT Vision bv.  te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

G.2 Opdrachtgever is gehouden RT Vision bv.  schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen RT Vision bv.  instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde, waaronder schade door verontreiniging door bij werkzaamheden van RT Vision bv.  vrijkomende materialen.

G.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

G.4 RT Vision bv. verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking geleverde materialen alsmede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

G.5 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de voor of namens hem voorgeschreven constructies en/of bouwmethoden.

H. VERHUUR

H.1 De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde of, indien zulks uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen, op het moment waarop het gehuurde met eigen vervoer van RT Vision bv.  aan het adres van de opdrachtgever is afgeleverd. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door RT Vision bv.  is terugontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt terug geleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is. De opdrachtgever is verplicht het verhuurde voor 100% te verzekeren op eigen naam en kosten. In geval van diefstal verlies of schade van het verhuurde is de opdrachtgever 100% aansprakelijk.

H.2 Het verhuurde zal door RT Vision bv.  in goede staat worden afgeleverd. De opdrachtgever is gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.

H.3 RT Vision bv.  zal het verhuurde mede ten gunste van de opdrachtgever verzekeren tegen verlies of beschadiging, maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik aan de zijde van de opdrachtgever, voor welke schade de opdrachtgever volledig aansprakelijk is. Voor schade die door de verzekering wordt gedekt, geldt te allen tijde een eigen risico van € 500,00 per schade, waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is.

H.4 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van RT Vision bv . Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft RT Vision bv.  het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weder in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.

H.5 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien RT Vision bv.  daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.

H.6 De opdrachtgever is -zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens RT Vision bv. – niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

H.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan alsmede diefstal en/of vermissing van het gehuurde.

H.8 Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaat of onherstelbaar beschadigd wordt, zal de opdrachtgever aan RT Vision bv.  een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur alsmede de kosten van de vervanging.

H.9 Het is opdrachtgever niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door RT Vision bv.  voorgeschreven materialen te gebruiken.

H.10 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever onmiddellijk en op de snelste wijze RT Vision bv.  inlichten.

H.11 Opdrachtgever zal RT Vision bv.  te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt RT Vision bv.  zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie.

H.12 Na beëindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het gehuurde in onbeschadigde staat terug te leveren aan RT Vision bv. De terug levering moet vergezeld gaan van een gespecificeerde schriftelijke opgave van de gehuurde materialen. Deze opgave is voor RT Vision bv.  niet bindend. RT Vision bv.  zal binnen veertien dagen na de terug levering de verhuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. RT Vision bv.  is gerechtigd de terugontvangen goederen zelf te (doen) herstellen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Ten aanzien van de tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco’s gelden de boeken van RT Vision bv.  als bindend.

H.13 Indien opdrachtgever na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft RT Vision bv.  het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de opdrachtgever op te vorderen en voor rekening en risico van de opdrachtgever weg te (doen) halen, waarbij opdrachtgever zich verplicht RT Vision bv. toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.

I. REPARATIES

I.1 De aanbiedingen en offertes van RT Vision bv.  ten aanzien van reparatie en reparatieduur zijn vrijblijvend.

I.2 RT Vision bv.  is gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij reparaties van grotere omvang, zulks ter beoordeling van RT Vision bv., van de opdrachtgever vooruitbetaling te verlangen.

I.3 Indien na uitvoering van de aan RT Vision bv. opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever de betreffende goederen niet binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is RT Vision bv. gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen overeenkomstig het bij RT Vision bv. daarvoor geldende tarief. Opslag geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

I.4 Bij reparatie wordt garantie verleend op de vervangen onderdelen, voor zover de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Garantie op de reparatie zelf strekt zich uit tot drie maanden na uitvoering van de reparatie.

I.5 De garantie op reparaties vervalt indien derden zonder voorkennis en toestemming van RT Vision bv. werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met de door RT Vision bv. verrichte (reparatie)werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de absolute noodzaak tot herstel zich heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de hand van de door de betrokken reparateur verstrekte gegevens.

I.6 Vervangen materialen en/of goederen worden alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan RT Vision bv.  te kennen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van RT Vision bv., zonder dat opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan RT Vision bv. in rekening kan brengen.

J. EIGENDOMSVOORBEHOUD

J.1 RT Vision bv. behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door RT Vision bv. in het kader van de overeenkomst ten behoeve afnemer door RT Vision bv. te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van RT Vision bv. heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die RT Vision bv. jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens RT Vision bv.

J.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.

J.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, behoudt RT Vision bv. zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die RT Vision bv. dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben.

J.4 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van RT Vision bv. te bewaren. Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan de leverancier op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra RT Vision bv. te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier op afnemer.

J.5. Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens RT Vision bv. tekortschiet of leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is RT Vision bv. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

J.6. Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitvoering van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel.

J.7. Afnemer verbindt zich zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RT Vision bv. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra RT Vision bv. daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook.

K. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

K.1 RT Vision bv.  behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

K.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.

L. BETALING

L.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een week of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van RT Vision bv. of haar kredietverzekeraar daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. RT Vision bv. of haar kredietverzekeraar zijn gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

L.2 Behoudens het gestelde sub B dienen alle betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Europese munt.

L.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 5% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

L.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke RT Vision bv. moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 500,-.

L.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onder aanneming door RT Vision bv. doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van RT Vision bv. zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan RT Vision bv. cederen. Opdrachtgever verleent RT Vision bv. reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

L.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 3 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft RT Vision bv. het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door RT Vision bv. te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien RT Vision bv. aanleiding ziet zulks te verlangen.

L.7 RT Vision bv. is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat eventuele reeds verzonden deelfacturen zijn voldaan.

M. GESCHILLEN

M.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

M.2 Op alle overeenkomsten en transacties van RT Vision bv. is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

M.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. Geschillen kunnen enkel behandeld worden door de arrondissementsbank te ’s-Hertogenbosch.

N. SLOTBEPALINGEN

N.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij RT Vision bv.