PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

RT Vision streeft ernaar om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de stappen beschreven die wij ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u een van onze websites bezoekt.

Daarnaast wordt ingegaan op de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doelstellingen waarvoor wij deze gegevens gebruiken en de keuzes die u heeft met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. In dit gedeelte wordt ook beschreven hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Door onze websites te bezoeken stemt u in met het verzamelen van gegevens en de gebruiksmethoden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Het gaat hier om gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen. In het algemeen kunt u de websites van RT Vision bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Op bepaalde pagina’s vragen wij u om persoonsgegevens, zodat wij kunnen reageren op uw (aan)vraag. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:

 • Contactgegevens, zoals uw naam, aanspreekvorm, e-mailadres, telefoonnummer en adres;
 • Gegevens waarmee onze websites worden aangepast en het gebruik ervan wordt vereenvoudigd;
 • Informatieaanvragen over onze producten en services;
 • Gegevens waarmee wij kunnen vaststellen welke producten en services het beste voldoen aan uw eisen;
 • Feedback van u over onze websites en onze producten en services in het algemeen.

U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar als u dat niet doet, zijn wij mogelijk niet in staat om u de aangevraagde service te leveren.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Wij verzamelen gegevens over uw bezoeken aan onze sites, waaronder de pagina’s die u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen die u opent en andere acties die u onderneemt op sites van RT Vision. Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens, die door uw browser worden verzonden naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), het type, de mogelijkheden en de taal van uw browser, uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u toegang verkrijgt tot de sites en de websites waarop u een koppeling naar onze sites hebt gebruikt. Wij koppelen deze gegevens niet aan uw identiteit.

DE WIJZE WAAROP WIJ DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij verzamelen gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen op pagina’s waar wij om uw persoonsgegevens vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het aanvragen van een gratis demo, een offerte of voor de beantwoording van uw vragen. Deze gegevens bestaan uit contactgegevens zoals uw naam, email-adres en telefoonnummer.

VERBETERING VAN WEBSITES

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze websites en gerelateerde producten of services van RT Vision te verbeteren. Daarnaast om onze websites eenvoudiger toegankelijk te maken doordat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft op te geven of door onze websites aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses.

COMMUNICATIE

Met uw toestemming kunnen wij persoonsgegevens, die wij via onze websites hebben verzameld, gebruiken om u te informeren over producten of services van RT Vision. Wanneer wij gegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen, bieden wij u altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke berichten niet wilt ontvangen. Bovendien bevatten alle e-mailberichten die wij verzenden een koppeling waarmee u zich kunt afmelden, zodat u dergelijke berichten niet langer ontvangt. Als u zich afmeldt, verwijderen wij u binnen tien werkdagen uit de desbetreffende lijst.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

RT Vision verstrekt uw gegevens aan partners met wie we intensief samenwerken (distributeurs en resellers). Zij nemen met u contact op om uw informatie- of offerteaanvraag adequaat op te volgen.

VERSTREKKING AAN SERVICEPROVIDERS

RT Vision werkt samen met andere bedrijven om services namens ons te leveren, zoals de hosting van websites, het verzenden van gegevens en het analyseren van websites. Wij verstrekken deze bedrijven alleen de elementen van uw persoonsgegevens die zij nodig hebben om deze services te leveren. Deze bedrijven en hun werknemers zijn niet bevoegd om deze persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

VERSTREKKING OM ANDERE REDENEN

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken als dit volgens de wet verplicht is of omdat wij in goed vertrouwen menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten of juridische acties waarmee wij worden geconfronteerd, om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, of in urgente gevallen om de persoonlijke veiligheid van personen te beschermen.

VEILIGHEID

RT Vision streeft ernaar om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden bijvoorbeeld opgeslagen op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en zich bevinden in faciliteiten die eveneens beperkt toegankelijk zijn. Wanneer u informatie opvraagt die uniek is voor u, gebruiken wij beveiligingstechnologieën die voldoen aan de industriële standaard, zoals het SSL-protocol (Secure Socket Layer), om deze informatie gecodeerd te verzenden via internet.

UW PERSOONSGEGEVENS CONTROLEREN

In bepaalde gevallen kunt u persoonsgegevens die via onze websites zijn verstrekt, controleren en corrigeren door naar de pagina te gaan waarop u deze gegevens hebt ingevoerd. In alle gevallen kunt u een verzoek indienen om persoonsgegevens die via onze websites zijn verzameld te controleren en te corrigeren, of u kunt contact met ons opnemen en RT Vision verzoeken deze gegevens niet langer te gebruiken. Mogelijk moeten wij stappen ondernemen om uw identiteit vast te stellen voordat wij u toegang bieden tot uw persoonsgegevens. U kunt ons helpen zorg te dragen voor de correctheid van uw gegevens door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen van uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

KOPPELINGEN NAAR ANDERE SITES

Onze websites kunnen koppelingen naar andere sites bevatten, zoals sites van RT Vision distributeurs en resellers, professionele organisaties en overheidsinstanties, alsmede publicaties. Hoewel wij proberen alleen koppelingen te bieden naar sites die beschikken over dezelfde hoge normen en hetzelfde respect voor privacy als wij, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere sites.

UITOEFENING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Als u vragen heeft over deze verklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen direct reageren op uw verzoek en streven ernaar om een bevredigende oplossing te bereiken.

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

RT Vision kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wanneer wij dit doen, wijzigen wij de datum ‘Laatst gewijzigd’ onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen uw toestemming vragen voor alle wijzigingen aan deze privacyverklaring waarmee de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt of verstrekt, substantieel wordt uitgebreid op manieren die niet zijn gepubliceerd in deze privacyverklaring op het moment dat de gegevens werden verzameld.

DISCLAIMER

RT Vision is gerechtigd de inhoud van het privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de websites is daarvoor afdoende.

Laatst gewijzigd: 18 februari 2021


ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

A. ALGEMEEN

A.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van RT Vision bv. vervallen.

A.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door RT Vision bv.  schriftelijk is bevestigd.

A.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied bij RT Vison bv, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

A.4 Afspraken met personeel binden RT Vision bv.  niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

A.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan RT Vision bv. , van welke aard ook.

A.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

A.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door RT Vision bv.  met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing naar de voorwaarden van opdrachtgever op zijn briefpapier is daarvoor niet voldoende. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan RT Vision bv.  een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, diensten van haar afneemt, werkzaamheden door haar laat uitvoeren, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

B. OFFERTES

B.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. RT Vision bv.  is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

B.2 De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is veertien dagen.

B.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

B.4 Alle door RT Vision bv.  opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

B.5 Alle kosten ten behoeve van het werk benodigde energie komen voor rekening van opdrachtgever evenals kosten voor transport op het werk. Transportkosten van het magazijn van RT Vision bv.  tot aan het werk -mits per as bereikbaar zijn voor rekening van RT Vision bv. .

B.6 Opdrachtgever is gehouden voorzieningen te treffen voor de afvoer van vrijgekomen materialen. Alle kosten voor afvalverwijdering of afvoer van overtollige materialen komen voor rekening van opdrachtgever. Indien RT Vision bv. voor één van de voornoemde zaken zorgdraagt wordt dit aan opdrachtgever doorbelast, tenzij in de opdrachtbevestiging anders aangegeven.

B.7 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

B.8 Indien een opdracht uitblijft, behoudt RT Vision bv.  zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

B.9  Ten aanzien van middels demomateriaal of proefstukken alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de demomaterialen, proefstukken of de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

B.10 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal RT Vision bv.  gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor RT Vision bv.  kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

B.11 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen en/of het uitgevoerde werk. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van het uit te voeren werk, verplichten RT Vision bv.  niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der verwerkte goederen, de geleverde dienst en/of het uitgevoerde werk te weigeren.

B.12 Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan RT Vision  wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle in dit hoofdstuk bedoelde stukken, binnen acht dagen franco aan RT Vision bv.  terug te zenden.

C. OPDRACHTEN

C.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. RT Vision bv.  is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan RT Vision bv.  kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

C.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan RT Vision bv.  ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door RT Vision bv.  zijn bevestigd.

C.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan RT Vision bv.  alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien RT Vision bv.  zulks  wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

C.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

C.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden RT Vision bv.  eerst na schriftelijke acceptatie.

C.6 Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in Art. 6:265 B.W. alsmede in alle andere artikelen daaromtrent.

C.7 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

C.8 RT Vision bv.  behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, vallende onder de noemer meerwerk.

C.9 Verrekening van meer- en minder werk vindt plaats:
a. In geval van bestek wijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk).
b. In geval van afwijkingen van bedragen en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
c. In de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

C.10 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan vindt verrekening plaats bij de eindafrekening.

C.11 Verrekening van minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

C.12 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van RT Vision bv.  op verrekening daarvan onverlet.

C.13 In geval van stelposten worden de aan RT Vision bv.  berekende bedragen of de door RT Vision bv.  gemaakte kosten, verhoogd met 10%, ten laste gebracht van de betreffende stelpost. Indien de stelpost te hoog of te laag blijkt ingeschat vindt verrekening plaats als bij meer- en minderwerk.

C.14 Verwerkingskosten van in stelposten opgenomen materialen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet opgenomen in de aanneemsom en zullen als meerwerk worden verrekend.

D. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

D.1 In principe dient opdrachtgever er voor te zorgen dat een werk zoveel mogelijk vrij wordt gehouden van personen en goederen die daar niet thuishoren.

D.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering of uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk
geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

D.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van RT Vision bv., tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk E.

D.4 Opdrachtgever is gehouden te zorgen voor afdoende mogelijkheden voor de aanvoer en/of opslag van goederen in de directe omgeving van het werk.

D.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft RT Vision bv.  enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever RT Vision bv.  bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door RT Visio bv.n  schriftelijk is bevestigd.

D.6 Het eventueel door RT Vision bv.  te verwerken materiaal dient tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van RT Vision bv.  een niet-franco zending te weigeren.

D.7 Indien tijdens de uitvoering van het werk de gewone functie van het perceel geheel of ten dele gehandhaafd blijft, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen, dat er voor RT Vision bv. afdoende mogelijkheden aanwezig zijn om de opdracht uit te voeren. Ook dient opdrachtgever te zorgen dat derden, die in zijn opdracht werken uitvoeren, geen vertraging veroorzaken voor de werkzaamheden van RT Vision bv. Indien er toch om voornoemde redenen vertraging ontstaat, komen de kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever.

D.8 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken materiaal op de overeengekomen tijd bij RT Vision bv.  wordt afgeleverd. Indien ten gevolge van niet-tijdige levering door opdrachtgever de uitvoering van de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra-transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal RT Vision bv.  daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is RT Vision   bv.gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken materiaal dient door opdrachtgever te geschieden.

D.9 Alle leveringstijden worden door RT Vision bv.  steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van RT Vision  eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

D.10 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan RT Vision bv.  kennis geeft, onverminderd het recht van RT Vision bv.  om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat RT Vision bv.  omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

D.11 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met RT Vision voort vloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft RT Vision bv.  het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan RT Vision bv.  verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

D.12 Ten onrechte door de opdrachtgever geweigerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

D.13 RT Vision bv.  is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar mening van RT Vision bv.  een goede uitvoering bevordert.

D.14 Indien RT Vision bv.  goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die RT Vision bv.  gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft RT Vision bv.  ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

D.15 De levering der bestelde goederen geschiedt vanwege RT Vision bv. door de ter beschikkingstelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die goederen aan de betreffende vervoerder.

D.16 Indien tijdens de uitvoering van een door RT Vision bv. aangenomen werk blijkt, dat ten gevolge van aan RT Vision bv.  onbekende omstandigheden of door overmacht het werk niet uitvoerbaar is, heeft RT Vision bv.  het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door RT Vision bv.  reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden en toeleveringen te vergoeden.

D.17 Een werk is goedgekeurd indien:
a. opdrachtgever, de levering en het werk heeft goedgekeurd of aanvaard.
b. opdrachtgever, de levering het werk niet binnen acht dagen na oplevering heeft gekeurd.
c. opdrachtgever, de levering het werk in gebruik neemt alvorens het werk opgeleverd is.

E. OVERSCHRIJDING (OP)LEVERINGSTERMIJN

E.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door RT Vision bv.  over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen, worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het voren bedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereed making van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

E.2 De met RT Vision bv.  overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

E.3 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, vorstverlet, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en half fabricaten aan RT Vision bv.  door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of half fabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan RT Vision bv.  van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

E.4 Ingeval van overmacht zal RT Vision bv.  daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting RT Vision bv.  het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

F. RECLAMES EN GARANTIE

F.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. RT Vision bv.  is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan.

F.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na oplevering- aan RT Vision bv.  worden gemeld.

F.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

F.4 Opdrachtgever zal alle door RT Vision bv.  voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door RT Vision bv.  en/of door hem aangewezen derden in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

F.5 Indien RT Vision bv.  een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te her leveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerste geval dient opdrachtgever RT Vision bv.  alle medewerking te verlenen.

F.6 RT Vision bv.  aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

F.7 Indien gebreken zijn ontstaan door materiaalkeuze en/of constructiekeuze door of namens de opdrachtgever aanvaardt RT Vision bv.  geen verantwoordelijkheid. Garanties op hardware worden behandeld conform fabriekants voorwaarden.

F.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft RT Vision bv.  niet; met name zal RT Vision bv  in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

F.9 Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting, van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties, niet op.

F.10 RT Vision bv.  is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan RT Vision bv.  verstrekte garantie.

F.11 Garantie wordt slechts verleend op goederen die volledig aan RT Vision bv.  zijn betaald, gedurende 1 jaar na levering tenzij schriftelijke anders overeengekomen.

F.12 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van RT Vision bv. .

F.13 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door RT Vision bv.  zijn bevestigd.

F.14 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

F.15 Alle schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door toedoen van door opdrachtgever geleverde goederen komen voor rekening van opdrachtgever

G. AANSPRAKELIJKHEID

G.1 RT Vision bv. en haar ondergeschikten dragen generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door RT Vision bv.  te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

G.2 Opdrachtgever is gehouden RT Vision bv.  schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen RT Vision bv.  instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde, waaronder schade door verontreiniging door bij werkzaamheden van RT Vision bv.  vrijkomende materialen.

G.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

G.4 RT Vision bv. verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking geleverde materialen alsmede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

G.5 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de voor of namens hem voorgeschreven constructies en/of bouwmethoden.

H. VERHUUR

H.1 De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde of, indien zulks uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen, op het moment waarop het gehuurde met eigen vervoer van RT Vision bv.  aan het adres van de opdrachtgever is afgeleverd. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door RT Vision bv.  is terugontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt terug geleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is. De opdrachtgever is verplicht het verhuurde voor 100% te verzekeren op eigen naam en kosten. In geval van diefstal verlies of schade van het verhuurde is de opdrachtgever 100% aansprakelijk.

H.2 Het verhuurde zal door RT Vision bv.  in goede staat worden afgeleverd. De opdrachtgever is gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.

H.3 RT Vision bv.  zal het verhuurde mede ten gunste van de opdrachtgever verzekeren tegen verlies of beschadiging, maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik aan de zijde van de opdrachtgever, voor welke schade de opdrachtgever volledig aansprakelijk is. Voor schade die door de verzekering wordt gedekt, geldt te allen tijde een eigen risico van € 500,00 per schade, waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is.

H.4 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van RT Vision bv . Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft RT Vision bv.  het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weder in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.

H.5 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien RT Vision bv.  daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.

H.6 De opdrachtgever is -zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens RT Vision bv. – niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

H.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan alsmede diefstal en/of vermissing van het gehuurde.

H.8 Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaat of onherstelbaar beschadigd wordt, zal de opdrachtgever aan RT Vision bv.  een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur alsmede de kosten van de vervanging.

H.9 Het is opdrachtgever niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door RT Vision bv.  voorgeschreven materialen te gebruiken.

H.10 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever onmiddellijk en op de snelste wijze RT Vision bv.  inlichten.

H.11 Opdrachtgever zal RT Vision bv.  te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt RT Vision bv.  zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie.

H.12 Na beëindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het gehuurde in onbeschadigde staat terug te leveren aan RT Vision bv. De terug levering moet vergezeld gaan van een gespecificeerde schriftelijke opgave van de gehuurde materialen. Deze opgave is voor RT Vision bv.  niet bindend. RT Vision bv.  zal binnen veertien dagen na de terug levering de verhuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. RT Vision bv.  is gerechtigd de terugontvangen goederen zelf te (doen) herstellen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Ten aanzien van de tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco’s gelden de boeken van RT Vision bv.  als bindend.

H.13 Indien opdrachtgever na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft RT Vision bv.  het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de opdrachtgever op te vorderen en voor rekening en risico van de opdrachtgever weg te (doen) halen, waarbij opdrachtgever zich verplicht RT Vision bv. toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.

I. REPARATIES

I.1 De aanbiedingen en offertes van RT Vision bv.  ten aanzien van reparatie en reparatieduur zijn vrijblijvend.

I.2 RT Vision bv.  is gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij reparaties van grotere omvang, zulks ter beoordeling van RT Vision bv., van de opdrachtgever vooruitbetaling te verlangen.

I.3 Indien na uitvoering van de aan RT Vision bv. opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever de betreffende goederen niet binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is RT Vision bv. gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen overeenkomstig het bij RT Vision bv. daarvoor geldende tarief. Opslag geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

I.4 Bij reparatie wordt garantie verleend op de vervangen onderdelen, voor zover de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Garantie op de reparatie zelf strekt zich uit tot drie maanden na uitvoering van de reparatie.

I.5 De garantie op reparaties vervalt indien derden zonder voorkennis en toestemming van RT Vision bv. werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met de door RT Vision bv. verrichte (reparatie)werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de absolute noodzaak tot herstel zich heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de hand van de door de betrokken reparateur verstrekte gegevens.

I.6 Vervangen materialen en/of goederen worden alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan RT Vision bv.  te kennen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van RT Vision bv., zonder dat opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan RT Vision bv. in rekening kan brengen.

J. EIGENDOMSVOORBEHOUD

J.1 RT Vision bv. behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door RT Vision bv. in het kader van de overeenkomst ten behoeve afnemer door RT Vision bv. te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van RT Vision bv. heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die RT Vision bv. jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens RT Vision bv.

J.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.

J.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, behoudt RT Vision bv. zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die RT Vision bv. dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben.

J.4 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van RT Vision bv. te bewaren. Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan de leverancier op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra RT Vision bv. te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier op afnemer.

J.5. Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens RT Vision bv. tekortschiet of leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is RT Vision bv. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

J.6. Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitvoering van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel.

J.7. Afnemer verbindt zich zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RT Vision bv. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra RT Vision bv. daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook.

K. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

K.1 RT Vision bv.  behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

K.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.

L. BETALING

L.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een week of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van RT Vision bv. of haar kredietverzekeraar daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. RT Vision bv. of haar kredietverzekeraar zijn gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

L.2 Behoudens het gestelde sub B dienen alle betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Europese munt.

L.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 5% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

L.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke RT Vision bv. moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 500,-.

L.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onder aanneming door RT Vision bv. doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van RT Vision bv. zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan RT Vision bv. cederen. Opdrachtgever verleent RT Vision bv. reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

L.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 3 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft RT Vision bv. het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door RT Vision bv. te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien RT Vision bv. aanleiding ziet zulks te verlangen.

L.7 RT Vision bv. is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat eventuele reeds verzonden deelfacturen zijn voldaan.

M. GESCHILLEN

M.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

M.2 Op alle overeenkomsten en transacties van RT Vision bv. is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

M.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. Geschillen kunnen enkel behandeld worden door de arrondissementsbank te ’s-Hertogenbosch.

N. SLOTBEPALINGEN

N.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij RT Vision bv.


Meetinstrumenten CO2/VOC

EGINKO MCF-LW12CO2E

Dit apparaat leest temperatuur, vochtigheid, druk, lichtintensiteit, luchtkwaliteit (uitgedrukt als IAQ- of bVOC-waarde) en CO2 en verzendt verzamelde gegevens via het LoRaWAN®-netwerk. 3 stoplicht-LED's voor weergave van de luchtkwaliteit met instelbare helderheid. Uitermate geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals gebouwautomatisering, conditiebewaking, voorspellend onderhoud, beveiliging, gezondheidszorg etc.

DOWNLOAD DATASHEET

MEER WETEN OVER ONZE LUCHTKWALITEIT-MEETINSTRUMENTEN?

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
De medewerkers van RT Vision staan klaar om uw vragen te beantwoorden.


  RTV-SAC12SRWEHU

  RTV-SAC12SRWEHU

  Gecombineerde airconditioning/UVC luchtdesinfectie unit wordt compleet geleverd en geïnstalleerd op locatie.

  MEER WETEN OVER RTV-SAC12SRWEHU?

  Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
  De medewerkers van RT Vision staan klaar om uw vragen te beantwoorden.


   RTV-SAC12SRWEHU-2

   UV-C luchtreinigers

   UV-C licht kan een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van aanwezige virussen in de ruimte. Ook het Corona virus gevoelig voor UV-C licht. Onze portable UV-C lamp luchtreiniger is daarom een welkome toevoeging op je Corona bescherming naast voldoende ventilatie en hygiëne maatregelen. De UV-C luchtreinigers zijn in diverse uitvoeringen leverbaar, van 50 tot 1.200 m3/h. De luchtreinigers zijn voorzien van 60W Philips UV-C lamp(en) en HEPA filter.

   Temperatuur display

   De ideale oplossing om je omgeving vooraf te controleren op een eventuele aanwezige koorts, de dsiplay met ingebouwde camera en temperatuur sensor geeft aan of een persoon koorts heeft. Mocht er geen sprake zijn van koorts licht de display “groen”, mocht er wel sprake zijn van koorts licht deze “rood”.

   Toepasbaar voor elke publieke ruimte zoals: ziekenhuizen, scholen, bedrijven, woonzorgcentra, horeca, verenigingen, taxi’s, winkelcentra, bioscopen enzovoort.

   Met inbegrip van alle noodzakelijke componenten die nodig zijn om bedrijven en gemeenschappen te beschermen, is dit enterprise-grade platform betrouwbaar, aanpasbaar en naadloos te gebruiken. Het systeem is speciaal ontworpen om flexibel te zijn en bevat een bekroonde Mimo Monitors hardware display, Revel’s Digital’s CMS-analyse en nauwkeurige temperatuurgevoelige software met een licentie van een jaar.

   Beschikbare besturingssystemen zijn onder andere Android en BrightSign, en bundelgroottes van 7″ tot 32″, het Mimo Monitoren Temperatuursensoren platform is gecreëerd met ultieme flexibiliteit in het achterhoofd. De software is gebouwd op de top van digital signage software die zorgt voor ultieme flexibiliteit in berichtgeving, instructies en controle, en kan, door middel van zijn grondige analytische systeem, worden verbonden met bestaande databases om persoonlijke temperaturen dagelijks bij te houden en vast te leggen. Denk eraan – als identiteiten en temperaturen aan een persoon zijn gekoppeld, hiervoor heb je dan wel toestemming nodig en aan alle regelgeving voldoen.

   Het platform is ook in staat om te synchroniseren en samen te werken voor een allesomvattend beeld. Ideaal voor ingangen van supermarkten, woonzorgcentra, kantoorgebouwen, scholen of in taxi’s voorafgaand aan het rijden, maakt deze kiosk gebruik van geavanceerde medische sensoren om de temperatuur van een persoon op te nemen en ervoor te zorgen dat ze anderen niet in gevaar brengen. De kiosk moet binnenshuis en uit de buurt van deuren en HVAC-systemen worden geplaatst voor nauwkeurige resultaten.

   Naadloos op te zetten en efficiënt te gebruiken, kan dit baanbrekende, aanrakingsvrije temperatuurplatform de gemoedsrust bieden die nodig is om de veiligheid van iedereen te garanderen.

   Download Monitors Product Sheet (PDF)

   Voordelen:

   Aanpasbaar, flexibel en uitgebreid platform dat op een groot aantal manieren kan worden gebruikt om aan de behoeften van elk bedrijf te voldoen. Voorbeelden hiervan zijn: het geven van een groen of rood licht aan iemand om een gebouw te betreden, met opties voor synchronisatie tussen locaties, beheer en monitoring op afstand en een volledige analytische suite beschikbaar.

   Compact, duurzaam en betrouwbaar, voor naadloze installatie en intuïtief gebruik.

   Integreert een ultramoderne temperatuursensor van medische kwaliteit. Draait op meerdere hardwareplatforms, waaronder BrightSign en Android.

   Verkrijgbaar in wandmontage, vloerstandaard, staande kiosk en in de maten 7-32″ met verschillende complexiteit en aanpassing van de analytics om aan uw behoeften te voldoen.

   Ideaal voor toepassingen zoals supermarkten, woonzorgcentra, kantoorgebouwen, scholen en nog veel meer.

   Om het proces van temperatuurregistratie te vereenvoudigen voor mensen die op zoek zijn naar een naadloze en zeer kosteneffectieve oplossing, bieden we ook een instapmodel, een niet-CMS-versie die de temperatuur weergeeft en een duidelijke en gemakkelijk te diagnosticeren temperatuurmeting aangeeft. Deze niet-analytische oplossing zorgt ervoor dat iedereen die een openbaar gebouw betreedt, temperatuurvrij is en bevordert de veiligheid.

   MEER WETEN OVER ONZE AIR PURIFICATION & CONTROL SYSTEMEN?

   Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
   De medewerkers van RT Vision staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

     ONZE SERVICE IS 24/7 BEREIKBAAR OP 073 – 55 11 055

     ONZE SERVICE IS 24/7 BEREIKBAAR OP
    073 – 55 11 055


    RTV-A50

    RTV-A50: SCHONE, ZUIVERE LUCHT IN ELKE BINNENRUIMTE

    Fijnstof, stof, bacterien, virussen, schimmels worden onmiddellijk geelimineerd dankzij deze compacte ionisator / sterilisator.

    Het binnenklimaat heeft grote invloed op de gezondheid van mensen. Zeker in deze coronatijd met hoogge·1nfecteerde aerosolen – virussen en bacterien in de lucht – is een goed luchtklimaat van groot belang. De RTV-ASO is een compacte ionisator/sterilisator met en capaciteit van circa 50 m2, die de lucht in kantoor, productiehal, zorginstelling, school, horeca of ( openbaar) vervoer binnen een uur zuivert. De innovatieve RTV-AOS is energiezuinig, onopvallend en vrijwel geruisloos. ledereen merkt direct de ver­betering in de luchtkwaliteit na de – zeer eenvoudige – installatie. De RTV-AOS verbruikt niet alleen zeer weinig energie, maar maakt bovendien traditionele lucht­zuiveringssystemen en kostbare filters overbodig.

    DOWNLOAD DATASHEET

    RTV-A50 IS EEN COMPACTE IONISATOR EN STERILISATOR DIE DE LUCHT BINNEN EEN UUR REINIGT

    WAT LEVERT RTV-A50 U OP?

    • Sterk verbeterde luchtkwaliteit
    • Geen stof, fijnstof, VOS* en pathogenen in de binnenruimte
    • Gezondere en productievere medewerkers
    • Gasten die zich gezonder en prettiger voelen
    • Besparingen op traditionele luchtzuivering
    • Lage energiekosten
    • Geruisloos, veilig, onopvallend systeem
    • Eenvoudig te monteren en uit te breiden

    *Vluchtige organische stoffen: makkelijk verdampende, vaak schadelijke stoffen

    IONISATIE & UV C -LICHT

    De RTV-A50 combineert ionisatie en uvc licht. De negatieve ionen en de plasma ionisatie dragen niet alleen bij aan een frisse en zuivere lucht maar ook aan verlaging van het CO2 gehalte. Het gebruik van UVC-licht in de strijd tegen vervuilde lucht maakt de lucht­zuivering extra effectief.
    De technische werking van de RTV-A50 is meermaals wetenschappelijk bewezen. RTV-A50 is uitvoerig getest door TOV Nord en de claims zijn in verschillende onderzoeken onderschreven.

    De gezuiverde lucht draagt bij aan betere ge­zondheid.
    Door ionisatie wordt de binnenruimte ge­zuiverd van stof, fijnstof, nare geurtjes, bac­terien en virussen. Medewerkers, gasten, reizigers en patienten voelen zich direct gezonder en prettiger. De RTV-A50 is een compacte ionisator/sterilisator met een enorme capaciteit die de lucht binnen een uur zuivert.

    WAT IS IONISATIE?

    lonisatie is een natuurkundig fenomeen. Door ionisatie verandert de elektrische lading van een stofdeeltje. Daardoor binden de stofdeeltjes zich aan watermoleculen in de lucht. Die warden zwaar en vallen, met stof, fijnstof, pathogenen en al op de grond. RT Vision is al jarenlang voorloper – in Nederland en wereldwijd – in de praktische toepassing van ventilatie.

    Veel organisaties kiezen inmiddels voor de ionisatieoplossingen van RT Vision. Zuiver daglicht en een schoon binnen­klimaat leiden tot betere gezondheid, meer welzijn, hogere productie en minder ziekte-verzuim.

    Afmetingen
    90 x 125 x 50 mm

    Capaciteit
    50 m2 per unit

    Verbruik
    <19 Watt

    Ionisation
    500 miljoen/sec

    Aansturing
    12 VDC

    EFFICIËNTIE

    Deeltjesfractie 0,3 – 7 µm  99,94%

    Schimmelsporen < 100 µm  97%

    Bacterien < 100 µm  98%

     

    MEER WETEN OVER DE RTV-A50?

    Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
    De medewerkers van RT Vision staan klaar om uw vragen te beantwoorden.


     Overige AV Specialisaties - contact

     BEDANKT VOOR UW BERICHT!

     We nemen zo spoedig mogelijk contact op.

     PANASONIC PRO DISPLAYS

     Panasonic is al jaren marktleider op het gebied van verschillende AV oplossingen.
     De kwalitatieve en innovatieve producten van Panasonic sluiten optimaal aan bij de visie van RT Vision.

     Panasonic produceert professionele displays voor iedere denkbare toepassing:

     • Indoor Displays
     • Indoor System on Chip displays
     • Professionele multitouch-led displays
     • Videowall displays
     • Outdoor LED displays
     • 4K LED displays

     DNP SCREENS

     De schermen van dnp zijn perfect voor (conferentie)ruimten waar veel daglicht aanwezig is. Dankzij een speciaal door hen ontwikkelde techniek biedt een dnp scherm een tot 7x hoger contract dan een conventioneel wit scherm.

     RCF high-technology Professional Audio products

     RCF is al sinds 1949 actief in het bieden van hoogstaande oplossingen. Dit Italiaanse merk bouwt alle componenten zelf en is constant bezig met innovatie.

     SHURE

     Al sinds 1925 kiezen muziekliefhebbers voor Shure dankzij de ongeëvenaarde geluidskwaliteit. Neem nou de Shure SM58 microfoon, al ruim 40 jaar de meest populaire zangmicrofoon ter wereld. Maar ook op het gebied van conferentieaudio biedt Shure vooruitstrevende oplossingen.

     MEER WETEN OVER ONZE AV SPECIALISATIES?

     Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
     De medewerkers van RT Vision staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

       ONZE SERVICE IS 24/7 BEREIKBAAR OP 073 – 55 11 055

       ONZE SERVICE IS 24/7 BEREIKBAAR OP
      073 – 55 11 055


      Narrowcasting-contact

      BEDANKT VOOR UW BERICHT!

      We nemen zo spoedig mogelijk contact op.

      narrowcasting

      ONELAN

      DIGITAL SIGNAGE NARROWCASTING

      Door het tonen van relevante boodschappen op het juiste moment bent u in staat uw doelgroep nog beter aan te spreken. Het grote voordeel van een narrowcasting oplossing is de flexibiliteit en de mogelijkheid om in te spelen op actualiteit waarmee u wezenlijke interactie met uw klanten creëert.

      Daarom werkt RT Vision al jaren met ONELAN, één van de marktleiders op het gebied van narrowcasting. Zij bieden een easy to use platform waarmee iedere organisatie een communicatiestrategie kan uitzetten.

      RT Vision is in staat installaties te realiseren waarmee op 10 of indien nodig 100 verschillende plaatsen reclameboodschappen en commercials gedraaid kunnen worden met één druk op de knop. Speciale aanbiedingen of promotionele activiteiten worden via uw eigen netwerk direct verstuurd of geagendeerd zodat zij op het juiste moment de juiste informatie laten zien.

      Net-Top-Box (NTB)

      De ONELAN Net-Top-Box bestaat uit een licentievrije totaaloplossing van hard- en software. De Net-Top-Box is een Linux-based applicatie met ingebouwde web-based User Interface, zodat deze bediend kan worden middels een willekeurige webbrowser en u via elke laptop, pc of smartphone toegang kunt krijgen tot het systeem.

      De ONELAN Net-Top-Box bestaat uit een licentievrije totaaloplossing van hard- en software. De Net-Top-Box is een Linux-based applicatie met ingebouwde web-based User Interface, zodat deze bediend kan worden middels een willekeurige webbrowser en u via elke laptop, pc of smartphone toegang kunt krijgen tot het systeem.

      ONELAN biedt een range aan HD- en 4K players en alle NTB oplossingen zijn uit te breiden met verschillende opties.

      Voordelen van een ONELAN NTB oplossing:

      • Geen licentiekosten
      • 4K Content
      • Gratis software updates, patches en bug-fixes
      • Narrowcast netwerk eenvoudig uit te breiden
      • Gemakkelijk in gebruik en implementatie
      • Linux voor opstartgemak en veiligheid
      • Autonoom systeem
      • Lokale dataopslag
      • Gebruikers met diverse autoriteiten toekennen
      • Vanuit ieder punt binnen hetzelfde netwerk
      bereikbaar

      Offerte aanvragen

      ONELAN ROOM RESERVA

      De ONELAN Reserva Room Manager geeft u complete controle over al uw meeting rooms. Het systeem kan makkelijk gekoppeld worden aan verschillende kalendersystemen waardoor u makkelijk uw meetings boekt. De ONELAN Reserva laat vervolgens op een overzichtelijke manier de beschikbaarheid van een ruimte zien, maar ook eventuele toekomstige reserveringen. Daarnaast is het mogelijk om een logo van uw organisatie toe te voegen aan het display.

      Voordelen van ONELAN Room Reserva:

      • Duidelijke status van vergaderruimtes door kleurgebruik (groen voor vrij en rood voor bezet)
      • Gedetailleerde informatie weergave van toekomstige evenementen en hun organisatoren
      • Integratie van Microsoft Exchange 2013 en 2010 (Newmarket International Delphi, Micros Opera en Microsoft Office 365 op aanvraag ook mogelijk)
      • Displays in verschillende maten
      • Power over ethernet
      • Wi-Fi connectie
      • Robuuste hardware, betrouwbaar systeem

      Offerte aanvragen

      MEER WETEN OVER NARROWCASTING?

      Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
      De medewerkers van RT Vision staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

        ONZE SERVICE IS 24/7 BEREIKBAAR OP 073 – 55 11 055

        ONZE SERVICE IS 24/7 BEREIKBAAR OP
       073 – 55 11 055


       CTOUCH-contact

       BEDANKT VOOR UW BERICHT!

       We nemen zo spoedig mogelijk contact op.

       CTOUCH

       INTERACTIEVE TOUCH OPLOSSINGEN

       Touch displays worden steeds populairder en dat is niet voor niets. Ze zijn geschikt voor vele toepassingen en zorgen voor een interactieve manier van communiceren.

       RT Vision werkt al jaren met CTOUCH, een dynamische en innovatieve producent van touch displays en aanverwante software en hardware. CTOUCH blijft investeren in technologie om zo blijvend oplossingen van hoge kwaliteit te kunnen bieden.

       Zakelijke of educatieve omgeving

       Met de oplossingen van CTOUCH zorgen we voor een interactieve oplossing in elke zakelijke en educatieve omgeving. Hierbij is het design, de techniek en beleving van belang zodat leren en vergaderen niet alleen interactiever wordt, maar ook boeiender en aangenamer. Dit zorgt ervoor dat de aandacht van de ontvanger vele male langer blijft hangen.

       LASER AIR 70 INCH

       Touch Systeem
       Active IR

       Afmetingen (mm)
       1628 (W) x 966 (H) x 105 (D)

       Beelddiagonaal
       70″ (1778 mm)

       Gewicht
       73 kg

       Offerte aanvragen

       Touch Punten
       10 points

       Beeldschermresolutie
       1920 x 1080

       Contrastverhouding
       4000:1

       Beeldverhouding
       16:9

       LASER AIR+ 84 INCH UHD

       Touch Systeem
       Surface Light Wave

       Afmetingen (mm)
       2118 (W) x 1324 (H) x 290 (D)

       Beelddiagonaal
       84.04″

       Gewicht
       125 kg

       Offerte aanvragen

       Touch Punten
       32 points

       Beeldschermresolutie
       3840 x 2160

       Contrastverhouding
       14000:1

       Beeldverhouding
       16:9

       LASER AIR+ 75 INCH UHD

       Touch Systeem
       Surface Light Wave

       Afmetingen (mm)
       1735.6(W) x 1027.6(H) x 108(D)

       Beelddiagonaal
       74.5″

       Gewicht
       85 kg

       Offerte aanvragen

       Touch Punten
       32 points

       Beeldschermresolutie
       3840 x 2160

       Contrastverhouding
       4000:1

       Beeldverhouding
       16:9

       LASER AIR+ 70 INCH

       Touch Systeem
       Surface Light Wave

       Afmetingen (mm)
       1627.6 (W) x 967.6 (H) x 115 (D)

       Beelddiagonaal
       69.5″

       Gewicht
       78 kg

       Offerte aanvragen

       Touch Punten
       32 points

       Beeldschermresolutie
       1920 x 1080

       Contrastverhouding
       4000:1

       Beeldverhouding
       16:9

       LASER AIR+ 65 INCH UHD

       Touch Systeem
       Surface Light Wave

       Afmetingen (mm)
       1513.6 (W) x 901.6 (H) x 116 (D)

       Beelddiagonaal
       65″

       Gewicht
       52 kg

       Offerte aanvragen

       Touch Punten
       32 points

       Beeldschermresolutie
       3840 x 2160

       Contrastverhouding
       4000:1

       Beeldverhouding
       16:9

       LASER AIR+ 65 INCH

       Touch Systeem
       Surface Light Wave

       Afmetingen (mm)
       1513.6 (W) x 901.6 (H) x 116 (D)

       Beelddiagonaal
       65″

       Gewicht
       52 kg

       Offerte aanvragen

       Touch Punten
       32 points

       Beeldschermresolutie
       1920 x 1080

       Contrastverhouding
       4000:1

       Beeldverhouding
       16:9

       LASER AIR+ 55 INCH

       Touch Systeem
       Surface Light Wave

       Afmetingen (mm)
       1298 (W) x 782 (H) x 115 (D)

       Beelddiagonaal
       55″

       Gewicht
       40 kg

       Offerte aanvragen

       Touch Punten
       32 points

       Beeldschermresolutie
       1920 x 1080

       Contrastverhouding
       3500:1

       Beeldverhouding
       16:9

       MEER WETEN OVER CTOUCH?

       Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
       De medewerkers van RT Vision staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

         ONZE SERVICE IS 24/7 BEREIKBAAR OP 073 – 55 11 055

         ONZE SERVICE IS 24/7 BEREIKBAAR OP
        073 – 55 11 055


        Projectoren-contact

        BEDANKT VOOR UW BERICHT!

        We nemen zo spoedig mogelijk contact op.

        PANASONIC PROJECTOREN

        Panasonic loopt al jaren voorop als het gaat om professionele projectoren. Of het nu gaat om projectoren voor vaste installaties of grote evenementen, wij bieden met een Panasonic projector de oplossing.

        MEER WETEN OVER PROJECTOREN?

        Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
        De medewerkers van RT Vision staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

          ONZE SERVICE IS 24/7 BEREIKBAAR OP 073 – 55 11 055

          ONZE SERVICE IS 24/7 BEREIKBAAR OP
         073 – 55 11 055